Coșul de cumpărături este gol
Sunteti sigur ca doriti sa scoateti acest produs din cos?
Da
Nu
Sunteti sigur ca doriti sa scoateti toate produsele din cos?
Stoc epuizat

Livrare si returnare

Livrarea

Se percepe o taxa de transport de 20 lei.
Termenul mediu de livrare este de 48 de ore. Exceptiile le fac perioadele de sarbatori legale sau promotii de genul "black friday" cand firmele de curierat sunt la capacitate maxima, iar pentru aceste perioade termenul de livrare poate urca pana la 7 zile lucratoare.
Romspa Cosmetics SRL face livrari DOAR pe teritoriul Romaniei.
Locatiile unde se poate face livrarea pot fi vazute pe pagina firmei de curierat Cargus


Returnarea
 
Consumatorul are dreptul sa notifice comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 15 zile calendaristice de la primirea produsului.
 
Costul transportului de retur fiind suportat de client. Suma de returnat se vireaza prin transfer bancar, in maxim 30 zile de la data denuntarii contractului, in contul indicat de client.
 
Daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca nou, ne rezervam dreptul de a refuza primirea retur a produsului respectiv, produsul urmand a fi returnat clientului.

Produsele returnate vor fi trimise la depozitul nostru, pe adresa :
 
SC Romspa Cosmetics SRL
Adresa
Calea Baciului Nr. 2
Cluj Napoca, Cluj

Contact
Luni - Vineri intre orele 10:00 - 17:00 la urmatoarele numere de telefon :
- 0742.863.961
- 0770.607.417

Guvernul României
Fisa act
Derogat
Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2014</
Ordonanţă de urgenţă nr.
34/2014
din 04/06/2014
Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
Publicat in MOF nr. 427 - 11/06/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 11/06/2014
Actul a intrat in vigoare la data de 13 iunie 2014
Tematici
Având în vedere că transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a
Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului trebuia realizată până la data de 13 decembrie 2013,
adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a crea un cadru unitar, bazat pe
concepte juridice clar definite, care să reglementeze anumite aspecte ale raporturilor dintre
comercianţi şi consumatori în cadrul Uniunii.
Ţinând cont de faptul că, în lipsa unei reglementări imediate privind drepturile consumatorilor la
încheierea contractelor, aceştia nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ
european, fiind prejudiciaţi de informaţiile ce trebuie oferite consumatorilor în stadiul precontractual,
precum şi de informaţiile contractuale pe care comercianţii trebuie să le furnizeze consumatorilor, de
condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească aceste contracte, precum şi ţinând cont de
necesitatea iniţierii de către operatorii economici a unor demersuri în vederea respectării prevederilor
directivei,
pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană
împotriva României pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor directivei comunitare şi de
a asigura implementarea acesteia,
Directiva 2011/83/UE a fost publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011 şi a
intrat în vigoare în a 20-a zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial. Statele membre au avut un
termen de 2 ani pentru transpunerea directivei. Respectivul termen a expirat la 13 decembrie 2013.
Întrucât nu i-au fost comunicate din partea autorităţilor române măsurile naţionale pentru transpunerea
directivei, la data de 27 ianuarie 2014, Comisia Europeană (Comisia) a declanşat o acţiune în
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României, în temeiul art. 258 TFUE, transmiţând o
scrisoare de punere în întârziere. Termenul de răspuns la respectiva scrisoare s-a împlinit la 27 martie
2014.
Faza contencioasă debutează cu sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - CJUE de către
Comisie. Curtea poate condamna statul vizat, dacă constată neîndeplinirea obligaţiilor. În acest caz,
potrivit art. 260 paragraful 3 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - TFUE, CJUE poate
aplica statului vizat sancţiuni pecuniare (sumă forfetară şi/sau penalităţi pe zile de întârziere), în limita
valorii indicate de Comisie. Obligaţia de plată intră în vigoare la data stabilită de Curte prin hotărârea
sa.
Potrivit Comunicării Comisiei C(2013) 8101 final privind actualizarea datelor utilizate pentru
calcularea sumei forfetare şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună
Curţii de Justiţie în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor "Comunicarea din 2013",
care modifică şi actualizează Comunicarea Comisiei SEC(2005) 16581 privind punerea în aplicare a
articolului 228 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Comunicarea Comisiei C(2012) 6106
final privind actualizarea datelor folosite pentru calcularea sumelor forfetare sau a penalităţilor cu titlu
cominatoriu care vor fi propuse de Comisie Curţii de Justiţie în procedurile în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor, Comunicarea Comisiei SEC(2011) 1024 final pentru actualizarea datelor folosite pentru
calcularea sumei forfetare sau a penalităţilor cu titlu cominatoriu care vor fi propuse de Comisie Curţii
de Justiţie în procedurile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comunicarea Comisiei SEC(2010)
1371 privind punerea în aplicare a articolului 260 alineatul (3) din TFUE, suma forfetară minimă fixă
care ar putea fi propusă de Comisie pentru România este în valoare de 1.787.000 euro.
Penalităţile pe zile de întârziere (penalităţile cu titlu cominatoriu) constau în obligarea la plata unei
sume de bani pentru fiecare zi/lună/an de întârziere în adoptarea măsurilor de conformare, cu
începere de la data hotărârii Curţii pronunţate în temeiul art. 260 paragraful 3 TFUE până la
executarea integrală a obligaţiilor. Acestea sunt de natură să determine un stat membru să pună
capăt cât mai repede încălcării constatate şi care persistă.
Potrivit Comisiei, penalităţile cu titlu cominatoriu se calculează pornind de la o sumă de bază, care
în prezent este stabilită la 650 de euro pe zi de întârziere. Această sumă de bază este înmulţită cu un
coeficient de gravitate, cu un coeficient de durată şi cu factorul "n", stabilit pentru România.
Potrivit Comunicării din 2013, factorul "n" pentru România este de 3,32.
Penalităţile pe zile de întârziere se aplică din ziua în care hotărârea prin care CJUE constată
existenţa unei încălcări ar fi comunicată României până în ziua în care s-ar pune capăt încălcării.
În acest context, MAE-SCUE a subliniat şi că aceste acţiuni, în cazul în care ajung în fază
contencioasă, sunt soluţionate de Curte cu celeritate - a se vedea, de exemplu, Cauza C-202/09,
Comisia/Irlanda, în care Comisia a sesizat CJUE la data de 5 iunie 2009, iar Curtea a pronunţat
hotărârea sa la data de 26 noiembrie 2009, deci în mai puţin de 6 luni.
Ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPITOLUL I
Obiect, definiţii şi domeniu de aplicare
ARTICOLUL 1
Obiect
Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor
încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună
funcţionare a pieţei.
ARTICOLUL 2
Definiţii
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se definesc după cum
urmează:
1. consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum
sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul
activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele
care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în
acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
3. produs - orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin executare silită sau
valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrică şi energia
termică sunt considerate "produse" atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în
cantitate fixă;
4. produse realizate conform specificaţiilor clientului - orice produse care nu sunt prefabricate,
realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei clientului;
5. contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să
transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se
angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât
şi servicii;
6. contract de prestări de servicii - orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul
căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta
plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestuia;
7. contract la distanţă - orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem
de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a
profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de
comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
8. contract în afara spaţiilor comerciale - orice contract dintre un profesionist şi un consumator, întruna
din următoarele situaţii:
a) încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este
spaţiul comercial al profesionistului;
b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele
menţionate la lit. a);
c) încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la
distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu
este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;
d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi
a vinde consumatorului produse sau servicii;
9. spaţiu comercial - orice unitate care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în
permanenţă;
b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în mod
obişnuit;
10. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze
informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o
perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a
informaţiilor stocate;
11. conţinut digital - acele date care sunt produse şi livrate în formă digitală;
12. serviciu financiar - orice serviciu cu caracter bancar, de creditare, asigurări, pensii private, de
investiţii sau plăţi;
13. licitaţie - metoda de vânzare prin care profesionistul oferă produse sau servicii consumatorilor,
care participă sau au posibilitatea de a participa în persoană la licitaţie, prin intermediul unei proceduri
de licitare transparentă, concurenţială, condusă de un adjudecător şi în care ofertantul câştigător este
obligat să achiziţioneze produsele sau serviciile;
14. garanţie comercială - orice angajament din partea profesionistului sau a unui producător
(denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute la art.
5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia legală de conformitate, de a rambursa
preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, în cazul în care acestea
nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea
relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, cerinţă care nu este legată de
conformitate;
15. contract auxiliar - un contract prin care consumatorul obţine produsele sau serviciile care fac
obiectul unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale, iar aceste produse
sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terţă, pe baza unui acord
între partea terţă respectivă şi profesionist.
ARTICOLUL 3
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică oricărui contract încheiat între un profesionist şi un
consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice,
precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului. Ea se
aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice,
inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală.
(2) În cazul în care vreo dispoziţie a prezentei ordonanţe de urgenţă intră în contradicţie cu o
dispoziţie a unui alt act din legislaţia naţională ce transpune un act al Uniunii Europene care
reglementează sectoare specifice, dispoziţiile acestuia din urmă prevalează şi se aplică sectoarelor
specifice în cauză.
(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor contracte:
a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare socială, de îngrijire a copiilor şi de
susţinere a familiilor şi a persoanelor aflate permanent sau temporar în nevoie, inclusiv cele de
îngrijire pe termen lung;
b) având ca obiect serviciile de sănătate furnizate pacienţilor de către cadrele medicale pentru
evaluarea, menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi
furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale, indiferent dacă acestea sunt sau nu furnizate în
cadrul unor unităţi medicale;
c) având ca obiect jocurile de noroc care implică mizarea pe un pot cu valoare pecuniară în jocuri de
noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou şi tranzacţii de tipul pariurilor;
d) referitoare la servicii financiare;
e) pentru crearea, dobândirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun
imobil;
f) având ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea substanţială a unor clădiri existente şi
închirierea de locuinţe în scopuri rezidenţiale;
g) care intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare
a pachetelor de servicii turistice, republicată;
h) care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia
consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o
perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind
dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a
contractelor de schimb;
i) având ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic,
livrate fizic de un profesionist care se deplasează frecvent şi periodic la locuinţa, reşedinţa sau locul
de muncă al consumatorului;
j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepţia art. 8 alin. (2) şi a art. 19 şi 22 din
prezenta ordonanţă de urgenţă;
k) încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
l) încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, pentru
utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea
unei singure prestaţii, realizată simultan încheierii contractului şi nemijlocit prin intermediul telefonului,
internetului sau faxului, ca urmare a solicitării consumatorului.
(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale în
care plata ce trebuie efectuată de către consumator este mai mică decât echivalentul în lei a 10 euro
la cursul de zi al Băncii Naţionale a României, cu excepţia art. 9-16 şi a art. 18-24 care se aplică şi
acestor contracte. În cazul contractelor de prestări servicii valoarea contractului este stabilită prin
înmulţirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului.
(5) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu împiedică oferirea de către profesionist a unor condiţii
contractuale mai avantajoase pentru consumator.
CAPITOLUL II
Informaţii destinate consumatorilor pentru alte contracte decât contractele la distanţă sau contractele
în afara spaţiilor comerciale
ARTICOLUL 4
Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi
contractele la distanţă
(1) Înainte ca un contract, altul decât un contract la distanţă sau un contract în afara spaţiilor
comerciale, sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului,
profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor
de înţeles, în cazul în care respectivele informaţii nu reies în mod evident din context:
a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare,
precum şi produsele sau serviciile în cauză;
b) identitatea profesionistului, incluzând denumirea sa, adresa poştală la care profesionistul este
stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă
electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid
legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală
şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;
c) preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu
poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea
de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele
poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea
faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;
d) după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care profesionistul se angajează
să livreze produsele sau să presteze serviciile şi politica profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;
e) în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale de conformitate pentru produse,
existenţa şi condiţiile privind serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale, după caz;
f) durata de valabilitate a contractului, după caz, sau, pentru un contract pe durată nedeterminată ori
un contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului şi
penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
g) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru
conţinuturile digitale;
h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinuturilor digitale cu componentele
hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă
cunoştinţă;
i) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de
calitate convenite şi a celorlalte clauze contractuale;
j) opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal
în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale
abonaţilor, precum şi, în cazul în care acesta optează pentru includerea în registrul abonaţilor,
indicarea datelor în cauză, în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei
electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a
energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor care implică tranzacţii care se efectuează cu
regularitate zilnic şi care sunt puse în execuţie imediat, în momentul în care sunt încheiate.
(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) fac parte integrantă din contract.
ARTICOLUL 5
Sarcina probei
Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în
prezentul capitol revine profesionistului.
CAPITOLUL III
Informaţii destinate consumatorilor şi dreptul de retragere din contractele la distanţă şi cele în afara
spaţiilor comerciale
ARTICOLUL 6
Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale
(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să
producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului
următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:
a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi
produsele sau serviciile în cauză;
b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;
c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de
telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat,
pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în
mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia
acţionează;
d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului
în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în
numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi
calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul
al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de
orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil,
menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv
perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele
publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor
menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a
traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile
disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date
suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract
pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include
costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix,
preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat
dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;
f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci
când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze
produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a
reclamaţiilor;
h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a
dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere,
prezentat în partea B din anexă;
i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent
returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi
natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;
j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în
conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este
obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);
k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia
conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele
în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;
l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului,
serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;
n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr.
363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările
ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau
urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile
aplicabile, dacă este cazul;
p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului
conform contractului;
q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care
trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;
r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru
conţinutul digital;
s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele
hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă
cunoştinţă;
t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de
depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.
(2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice
atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice
şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.
(3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele
echivalente privind adjudecătorul.
(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de
informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit.
h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.
(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul
în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid
altfel în mod explicit.
(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la
costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării
produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.
(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea
să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.
(8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează
cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de
stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată,
cu modificările ulterioare.
(9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie
furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările
ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în
prezentul capitol revine profesionistului.
ARTICOLUL 7
Condiţii de formă pentru contractele în afara spaţiilor comerciale
(1) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, profesionistul transmite informaţiile prevăzute
la art. 6 alin. (1) consumatorului pe suport hârtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe
un alt suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate într-un limbaj simplu şi inteligibil.
(2) Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau
confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport
durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în
conformitate cu art. 16 lit. m).
(3) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze
naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau
cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile,
profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.
(4) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, unde consumatorul a solicitat expres serviciile
profesionistului pentru a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere, iar profesionistul şi
consumatorul îşi îndeplinesc imediat obligaţiile contractuale care le revin, iar suma care trebuie plătită
de consumator nu depăşeşte echivalentul a 200 euro la cursul Băncii Naţionale a României din ziua
respectivă:
a) profesionistul furnizează consumatorului informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi
informaţii referitoare la preţ sau la maniera de calculare a preţului, împreună cu o estimare a costului
total, pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil; profesionistul
furnizează informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. a), h) şi k), dar poate opta să nu le furnizeze pe
suport hârtie sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul îşi dă acordul expres;
b) confirmarea contractului furnizată în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol conţine
informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1).
ARTICOLUL 8
Condiţii de formă pentru contractele la distanţă
(1) În cazul contractelor la distanţă, profesionistul transmite informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)
sau pune la dispoziţia consumatorului respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului de
comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva
informaţie este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.
(2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă
consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoştinţa consumatorului de o manieră clară şi
foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute la art. 6 alin.
(1) lit. a), e), o) şi p). Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta
din urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a
face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia
similară este etichetat/tă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea "comandă ce implică o obligaţie de
plată" sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică
obligaţia de a plăti profesionistului. Dacă profesionistul încalcă prevederile prezentului alineat,
consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.
(3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a
comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată
acceptate.
(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce permite un
spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, profesionistul furnizează prin mijlocul de
comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile precontractuale referitoare
la principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea profesionistului, preţul total,
dreptul la retragere, durata contractului şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalităţile
de încetare a contractului, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), e), h) şi o). Celelalte informaţii
menţionate la art. 6 alin. (1) sunt furnizate consumatorului de profesionist într-un mod adecvat, în
conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.
(5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care profesionistul apelează telefonic consumatorul în
vederea încheierii unui contract la distanţă, profesionistul îşi declină identitatea la începutul
conversaţiei cu consumatorul şi, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a
efectuat apelul telefonic şi specifică scopul comercial al apelului.
(6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului,
profesionistul trebuie să confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce
acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute
pe un suport durabil.
(7) Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil,
într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării
produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:
a) toate informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1), cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis
deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la
distanţă;
b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului şi acordul în
conformitate cu art. 16 lit. m).
(8) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze
naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat ori
cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile,
profesionistul solicită consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.
(9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport
durabil, de către profesionist a acceptării comenzii transmise de consumator.
(10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea prin mijloace electronice a
contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea nr. 365/2002,
republicată, cu modificările ulterioare.
ARTICOLUL 9
Dreptul de retragere
(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile
pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără
a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13
alin. (3) şi la art. 14.
(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră în termen de
14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de
consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi
livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este
indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul
sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică
a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată,
ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de
consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când
acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de
conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.
(3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere
conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
ARTICOLUL 10
Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere
(1) În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de
retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei
iniţiale de retragere de 14 zile.
(2) În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin. (1) din
prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de retragere
expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.
ARTICOLUL 11
Exercitarea dreptului de retragere
(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la
decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele
variante:
a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă;
b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.
(2) Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată la art. 9
alin. (2) şi la art. 10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este
transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.
(3) Profesionistul poate, în plus faţă de posibilităţile menţionate la alin. (1), să acorde consumatorului
opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de
formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În
aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil,
confirmarea de primire a formularului de retragere.
(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din
prezentul articol revine consumatorului.
ARTICOLUL 12
Efectele retragerii
Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;
b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul
a efectuat o comandă.
ARTICOLUL 13
Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii
(1) Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea
consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai
târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului
în conformitate cu art. 11.
(2) Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca
şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost
de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de
comisioane în urma rambursării.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile
suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea
standard oferită de profesionist.
(4) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul
contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării
produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea
consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare
data cea mai apropiată.
ARTICOLUL 14
Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii
(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele,
consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate
de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile
de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în
conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator
înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului
în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat
consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor
comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii
contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi
returnate în mod normal prin poştă.
(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată
din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor
şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru
consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este
responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze
cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).
(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de
ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
(5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în
conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă
proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul
cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma
proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului
total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza
valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.
(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:
a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când
acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică
furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:
(i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);
(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în
conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);
b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, în
una dintre următoarele situaţii:
(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de
sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;
(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de retragere în
momentul în care îşi dă consimţământul;
(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).
(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de
retragere nu atrage răspunderea consumatorului.
ARTICOLUL 15
Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare
Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010,
cu modificările ulterioare, în cazul în care consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul
unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale în conformitate cu art. 9-14
din prezenta ordonanţă de urgenţă, orice contract auxiliar încetează în mod automat, fără costuri
pentru consumator, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din prezenta ordonanţă
de urgenţă.
ARTICOLUL 16
Exceptări de la dreptul de retragere
Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la
distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:
a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a
început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat
cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de
către profesionist;
b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe
care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau
personalizate în mod clar;
d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din
motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu
alte elemente;
g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de
vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de
fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se
deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu
ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres
de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea
lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau
produse suplimentare;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost
desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea
de astfel de publicaţii;
k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri,
închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul
prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început
cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de
faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
CAPITOLUL IV
Alte drepturi ale consumatorilor
ARTICOLUL 17
Domeniul de aplicare
(1) Art. 18 şi 20 se aplică în cazul contractelor de vânzări, cu excepţia contractelor de furnizare a
apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un
volum limitat sau într-o cantitate fixă, precum şi a contractelor de furnizare a energiei termice şi a
conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material.
(2) Art. 19, 21 şi 22 se aplică şi contractelor de vânzare şi de prestări de servicii şi contractelor de
furnizare de apă, gaze naturale, energie electrică, energie termică sau conţinut digital.
ARTICOLUL 18
Livrare
(1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, profesionistul
livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către consumator, fără
întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.
(2) În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul
convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să efectueze
livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care profesionistul nu
livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la
rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care profesionistul a refuzat să
livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în vedere
toate circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care consumatorul informează
profesionistul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este
esenţială. În aceste cazuri, dacă profesionistul nu livrează produsele în momentul convenit cu
consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea
sau rezilierea contractului.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 1549-1554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului,
profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de
către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat
profesionistului decizia sa de terminare a contractului.
(5) În plus faţă de rezoluţiunea sau rezilierea contractului în conformitate cu alin. (2), consumatorul
poate recurge la alte căi de atac prevăzute de legislaţia în vigoare.
ARTICOLUL 19
Comisioane pentru folosirea unor mijloace de plată
Se interzice profesioniştilor să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit
mijloc de plată care depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalităţi
de plată.
ARTICOLUL 20
Transferarea riscului
În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere
sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte
terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate
acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă
transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a
fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator.
ARTICOLUL 21
Comunicarea prin telefon
(1) În cazul în care un profesionist operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon
cu privire la contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea
profesionistului, mai mult decât tariful de bază.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a
taxa aceste apeluri.
ARTICOLUL 22
Plăţi suplimentare
Înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, profesionistul solicită
consimţământul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de preţul
stabilit anterior pentru obligaţia contractuală principală a profesionistului. În cazul în care profesionistul
nu a obţinut consimţământul expres al consumatorului, însă l-a dedus utilizând opţiuni incluse în mod
automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară, consumatorul
poate pretinde rambursarea acestei plăţi.
CAPITOLUL V
Dispoziţii generale
ARTICOLUL 23
Vânzarea nesolicitată
Consumatorul este scutit de obligaţia de plată în caz de furnizare nesolicitată de produse, apă,
gaze naturale, electricitate, energie termică sau conţinut digital sau în caz de prestare nesolicitată de
servicii interzise prin art. 4 alin. (4) şi prin anexa nr. 1 - Practici comerciale agresive, punctul 6, din
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,
cu modificările ulterioare. În asemenea cazuri, absenţa unui răspuns din partea consumatorului în
urma unei astfel de furnizări sau prestări nesolicitate nu reprezintă un consimţământ.
ARTICOLUL 24
Termene
(1) Toate termenele incluse în prezenta ordonanţă de urgenţă se interpretează drept termene
exprimate în zile calendaristice.
(2) Dacă un termen exprimat în zile se calculează din momentul în care intervine un eveniment sau
se realizează un act, ziua în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se realizează acest act nu
se ia în seamă la calculul termenului, cu excepţia cazului în care prezenta ordonanţă de urgenţă
prevede altfel.
(3) În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, profesionistul prelungeşte termenul
în mod corespunzător.
ARTICOLUL 25
Caracterul imperativ al legii
(1) Dacă legea aplicabilă contractului este cea a unui stat membru al Uniunii Europene, consumatorii
nu pot renunţa la drepturile care le sunt conferite prin prezenta ordonanţă de urg